Đất nền vẫn chính là kênh chi tiêu thích thú của thị trường chết giả sản vaticavastu.com

Đất nền vẫn chính là một trong những kênh chi tiêu nhận được sự quyên tâm to trong thị trường ngất sản. Tuy nhiên, theo Chuyên Viên, đối với những quy mô khác, thời điểm phục hồi của thị trường đất nền thậm chí sẽ chậm hơn.